Käsisammuttimet

Tarkastukset, huollot, täytöt, koeponnistukset

Väestönsuojat

Tarkastukset, tiiveyskokeet, tarvikkeet

Koulutus

Alkusammutus, tulityökortit

Pelastussuunnitelmat 

Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat

Sammutinhuoltoa Kaarinassa ja lähikunnissa

Suomen Sammutinpalvelu tar­joaa ammatti­taitoi­sta sammutin­huoltoa. Tarkas­tamme ja huol­lamme käsi­sammuttimia Kaarinan toimi­pisteellämme tai asiak­kaan luona. Voimme esi­merkiksi tulla yrityk­sesi tiloi­hin tarkas­tamaan alku­sammutus­välineet, jolloin niitä ei tarvit­se pois­taa kiinteis­töstä tarkas­tuksen takia. Sam­mutin­tarkastukset ja huol­lot hoitu­vat näin tehok­kaasti ja aikaa sääs­täen.

Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsisammuttimen tarkastus on teh­tävä vuoden vä­lein, mikä­li sammu­tinta säilyte­tään pai­kas­sa, jossa se altis­tuu kosteu­delle, täri­nälle, lämpö­tilojen vaihte­lulle tai pakka­selle. Mikäli käsi­sammu­tinta säily­te­tään paikal­laan, kui­vissa ja tasa­lämpöisissä sisä­tiloissa, on sam­mutin tarkas­tettava 2 vuoden välein. Ensim­mäisen tarkas­tuksen ajan­kohta määräy­tyy käsi­sammuttimen valmistus­ajan­kohdan mukaan.

Käsisammuttimen huoltovälit

Nestesammuttimien enim­mäis­huolto­väli on 5 vuotta. Muiden käsi­sammuttimien enimmäis­huolto­väli on 10 vuotta. Ensim­mäisen sammutin­huollon ajan­kohta mää­räytyy käsi­sammut­timen valmistus­ajan­kohdan mu­kaan. Käsi­sammutin on huollet­tava myös aina jokai­sen käyttö­kerran jälkeen. Sam­mutin­huolto on teh­tävä silloin, kun tarkas­tus antaa sii­hen aihetta, kuiten­kin vähin­tään val­mistajan tai maahan­tuojan ohjeis­sa maini­tuin huolto­välein.

Pikapalopostien tarkastus- ja huoltovälit

Kiinteistön pika­palo­postit suosi­tellaan tarkas­tetta­vaksi yhden (1) vuoden, sekä koe­ponnis­tetta­vaksi viiden (5) vuo­den vä­lein. Meil­tä saat sammu­tin­tarkastus- ja huol­to­palve­lut kaik­kiin ole­massa ole­viin pika­palo­posteihin, ja tarvit­taessa uusien toimi­tukset katta­valla mal­listolla.

 

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme konsultointia palo­turval­lisuus­asioissa. Asian­tuntijamme ovat korkeasti koulutet­tuja yritys­turval­lisuuden tai pelastus­alan tutkinnon suorittaneita henkilöitä (palo­päällystö­tutkinto, insinööri AMK tai turvallisuus­alan trade­nomi). Konsul­tointi­palve­luihimme kuuluvat esi­merkiksi:

 • Yrityksen sisäiset palotarkastukset
 • Paloturvallisuusauditoinnit
 • Savunpoistolait­teisto­jen määrä­aikais­testaukset ja huolto­-ohjelmat.
 • Kohdesuojaussuunnittelu ja muut palo­turvallisuuden suunnit­telu­työt
 • Muut suunnitelmat
 • Turvallisuusselvitykset
 • Tulitöiden valvontasuunnitelmat
 • Poistumissuunnitelmat
 • Turvallisuuden koulu­tussuun­nitel­mat yrityk­sille
 • Työsuojelun toiminta­ohjelmat

Räjähdyssuojausasiakirja ATEX

Asiantuntijamme laati­vat ATEX-direk­tiivin vaatimus­ten mukaiset räjähdys­suojaus­asia­kirjat. Samalla arvioi­daan mahdol­lisia vaihto­ehtoisia toimen­piteitä tilojen turval­lisuuden paran­tamiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Vastaamme paloturvallisuuteen liittyviin kysymyksiisi mielellämme. Voit lähettää kysymyksesi sähköpostilla tai sivujemme lomakkeella. Tavoitat meidät toki aina myös puhelimitse. 

Tilaa uutiskirje

 Luotettava KumppaniAAA-luottoluokitus 2021

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Safety Partners Oy (2286814-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anu Lehto
020 766 9890
posti@sammutinpalvelu.fi

Henkilörekisterin nimi

Safety Partners Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Safety Partners Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
posti@sammutinpalvelu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna